Siltana

Tietosuojaseloste-yhteystiedot

Tietosuojaseloste: kyselytutkimus

Tietosuojaseloste

 

  1. Rekisterinpitäjä

Siltana Oy, y-tunnus: 3087895-7

Tulliportinkatu 2 LT4, 70100, Kuopio

 

  2. Rekisterin nimi

Siltana Oy:n yhteystietorekisteri haastatteluja ja/tai työpajoja varten

 

  3. Yhteyshenkilö rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa

Erkki Soini. erkki.soini(at)siltana.fi. 0400533971

 

  4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on haastattelututkimus ja/tai työpajatyöskentely lääkkeiden käyttöön liittyvien käyttötottumuksien, arjen haasteiden ja sovellustottumuksien osalta. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä haastatteluja ja/tai työpajoja varten tapahtuvaa kontaktointia varten sekä haastattelun ja/tai työpajan sisällön kiinnostavuuden ja kattavuuden lisäämiseksi että tutkimiseksi luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai rekisteröidyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten antaman suostumuksen perusteella (esim. yhteydenottopyyntö, kyselyt).

 

  5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme, käsittelemme ja säilytämme seuraavia tietoja:
a) Yhteystiedot: Yhteydenottopyynnön jättäneen nimi, puhelinnumero ja sähköposti.
b) Rekisteröidyn antamat muut tiedot: syntymävuosi.

 

  6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyltä itseltään tietoja voidaan kerätä
esimerkiksi verkkosivuilla olevilla yhteydenottolomakkeilla, kyselyillä sekä erilaisten tapahtumien,
kampanjoiden, tutkimusten, työpajojen ja kyselyiden yhteydessä.

 

  7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterin tietoja tai niiden käyttöoikeutta ei luovuteta Siltana Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman
rekisteröidyn erillistä suostumusta, ellei voimassa oleva lainsäädäntö muuta edellytä.Rekisterin tietoja tallennetaan Siltana Oy:n palveluntarjoajien toimittamiin
tietokantoihin/ohjelmistoihin. Mikäli palveluntarjoajan tietokanta/ohjelmisto sijaitsee ETA-alueen
ulkopuolella olevalla palvelimella, tietojen siirto on toteutettu tietosuoja-asetuksen vaatimalla
tavalla asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

 

  8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.
Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään erillisessä suostumuksessa
määritellyn ajan tai kunnes suostumuksen antaja peruuttaa suostumuksensa. Vanhentuneet ja
tarpeettomat henkilötiedot hävitetään asianmukaisella tavalla.

 

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri sijaitsee tietokannassa, joka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla
teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin käyttöoikeus on vain salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla
rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joiden työnkuvaan kyseisten tietojen käsittely kuuluu.
Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Mahdollisia ei-sähköisiä
aineistoja säilytetään lukituissa arkistokaapeissa, jonne pääsy on rajoitettu.

 

  10. Tarkastusoikeus ja rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on:
a) oikeus saada pääsy kaikkiin rekisterissä oleviin häntä itseään koskeviin henkilötietoihin,
b) oikeus pyytää häntä itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista,
c) oikeus pyytää häntä itseään koskevien henkilötietojen poistamista,
d) oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista,
e) oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
f) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (ml. oikeus vastustaa suoramarkkinointia),
g) oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi,
h) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen,
i) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ja tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi
Rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti
allekirjoitettuna asiakirjana ja lähetetään postitse tai sähköpostilla kohdassa 3 olevien yhteystietojen
mukaisesti.

 

  11. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 11.2.2021.